Algemene voorwaarden – Skyward Learning Agency

Datum: 18 juni 2021

1.   Definities

1.1 Opdrachtgever: degene die Skyward Learning Agency de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod van Skyward Learning Agency aan een wederpartij betreffende het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Overeenkomst: eens schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen Skyward Learning Agency en wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel Skyward Learning Agency als wederpartij ondertekende offerte of contract.

1.4 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Skyward Learning Agency zoals die toepasselijk zijn op de overeenkomst.

2.   Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebieden van Skyward Learning Agency en op alle overeenkomsten die Skyward Learning Agency die aangaat met een Opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Skyward Learning Agency aan de Opdrachtgever zijn bevestigd. 

2.3 Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de Opdrachtgever zijn in de relatie van Skyward Learning Agency tot de Opdrachtgever niet van toepassing, tenzij Skyward Learning Agency de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3.   Offertes

3.1 Alle aanbiedingen van Skyward Learning Agency zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De offertes van Skyward Learning Agency zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Skyward Learning Agency is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 komt de overeenkomst tussen Skyward Learning Agency en de Opdrachtgever eerst tot stand op het moment dat Skyward Learning Agency de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Skyward Learning Agency en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4.   Uitvoering overeenkomst

4.1 Skyward Learning Agency zal, tenzij anders uitdrukkelijk anders door hem wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.

4.2 Skyward Learning Agency heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door hem ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Skyward Learning Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Skyward Learning Agency worden verstrekt.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Skyward Learning Agency zijn verstrekt, heeft Skyward Learning Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van brochures, boeken en andere zaken zal Skyward Learning Agency deze aan de Opdrachtgever toezenden. De Opdrachtgever is tevens gehouden de porto en verzendkosten hiervoor te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever dient eventuele gebreken ten aanzien van de afgeleverde brochures, handleidingen, boeken en dergelijke, binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan te melden bij Skyward Learning Agency, bij gebreke waarvan alle eventuele rechten van Opdrachtgever komen te vervallen.

5.   Aansprakelijkheid

5.1 Skyward Learning Agency zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van Skyward Learning Agency zal Skyward Learning Agency slechts gehouden zijn tot het ter zijne keuze – geheel of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. Skyward Learning Agency aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.

5.2 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.

5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevold is van opzet of grove schuld van Skyward Learning Agency of van de leiding van Skyward Learning Agency.

5.4 Het in artikel 5.1 is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar van Skyward Learning Agency gehouden is om in verband met de door de Opdrachtgever geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van Skyward Learning Agency beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve de Opdrachtgever is uitgekeerd.

 

 

 

6.   Financiën

6.1 De door Skyward Learning Agency opgegeven prijzen zijn exclusief btw.

6.2 Alle betalingen aan Skyward Learning Agency geschieden door storting of overschrijving op een door Skyward Learning Agency aan te wijzen bank of girorekening.

6.3 De Opdrachtgever is gehouden de door Skyward Learning Agency ingediende facturen te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst.

6.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Skyward Learning Agency gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

6.5 Schiet de Opdrachtgever tekort in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Skyward Learning Agency is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Skyward Learning Agency toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever is verplicht alle door Skyward Learning Agency in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.

6.6 Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Skyward Learning Agency worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.

6.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Skyward Learning Agency en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Skyward Learning Agency onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.8 Skyward Learning Agency is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever door te berekenen. Skyward Learning Agency is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren omtrent deze prijsverhogingen. Skyward Learning Agency kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf.

6.9 In het geval dat er tussen Skyward Learning Agency en de opdrachtnemer een verplichting tot terugbetaling is overeengekomen zal Skyward Learning Agency het verschuldigde bedrag overmaken binnen veertien dagen na de ontstane verplichting.

7.   Annulering bijeenkomsten

7.1 Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een activiteit van Skyward Learning Agency houdt dit in dat er een deelnameplaats voor deze deelnemer wordt vrijgehouden, er worden kosten gemaakt. De deelnemer heeft zich verplicht de deelnamekosten voor deze activiteit te betalen.

7.2 Vanaf inschrijving geldt een bedenktijd van veertien dagen.

7.3 Bij annulering van de inschrijving tot drie weken (vijftien werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort.

7.4 Bij annulering van de inschrijving tussen drie en één we(e)k(en) (vijftien tot vijf werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden 50 procent annuleringkosten dan wel wordt het door de deelnemer betaalde bedrag teruggestort met inhouding van 50 procent van de kosten.

7.5 Bij annulering van de inschrijving minder dan één week (vijf werkdagen of minder) vóór de startdatum van de activiteit wordt het volledige bedrag aan deelnamekosten in rekening gebracht dan wel heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.

7.6 Wanneer de deelnemer verhinderd is om op de overeengekomen datum aan de activiteit deel te nemen, kan de deelnemer de inschrijving laten verplaatsen naar eenzelfde activiteit met een latere startdatum. Het kosteloos wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot drie weken (vijftien werkdagen) vóór de startdatum ban de activiteit. Kosteloze verplaatsing van deelname naar eenzelfde activiteit met een latere startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die activiteit nog deelnameplaatsen beschikbaar zijn. Indien aan de activiteit met een latere startdatum een hogere deelnemersprijs verbonden is, dan wordt de prijsverhoging aan de deelnemer doorberekend. Bij wijziging na vijftien werkdagen worden de annuleringskosten in rekening gebracht zoals vermeld bij artikel 7.1 en 7.2.

7.7 Wanneer de deelnemer zelf verhinderd is om zelf aan de overeengekomen activiteit deel te nemen, bestaat de mogelijkheid een bij de activiteit passende vervanger in de plaats van de ingeschreven deelnemer te laten plaats nemen. De deelnemer dient de vervanging uiterlijk 24 uur vóór de bijeenkomst te melden bij Skyward Learning Agency, dit kan per mail. De deelnemer vermeld in de mail: de naam van de activiteit, de startdatum, de eigen naam en de naam en het mailadres van degene die de plaats van de deelnemer gaat in nemen. Er worden voor de vervanging geen administratiekosten in rekening gebracht.

7.8 De deelnemer kan alleen schriftelijk (per mail of brief) annuleren of de inschrijving wijzigen. Als datum van de annulering of wijziging geldt de datum van de poststempel of de datum van de ontvangst van de e-mail. Het bericht kan gestuurd worden aan: Skyward Learning Agency, Fazantstraat 32, 2941RB, Lekkerkerk, e-mail: w.vanderheul@skywardlearningagency.nl. De deelnemer vermeld in het bericht de eigen naam, de naam van de organisatie of werkgever en de startdatum van de activiteit waarvoor deze zich heeft aangemeld.

7.9 Bij annulering /wijziging van een inschrijving voor een door Skyward Learning Agency aangeboden gratis activiteit worden geen kosten in rekening gebracht.

7.10      De algemene voorwaarden van Skyward Learning Agency, inclusief bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die Skyward Learning Agency organiseert. Skyward Learning Agency gaat ervan uit dat de deelnemer kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden bij inschrijving.

7.11      In de situatie waarin Skyward Learning Agency in opdracht van de Opdrachtgever bijeenkomsten heeft georganiseerd, worden aan de Opdrachtgever bij schriftelijke annulering vijftig procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Er is een mogelijkheid om de bijeenkomst te verschuiven tot drie weken voor aanvang. De kosten voor deze verschuiving worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij schriftelijke annuleringen minder dan tien werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt aan de Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

7.12      Bij overeenkomsten zijnde geen bijeenkomst van de door Skyward Learning Agency bij de Opdrachtgever georganiseerde activiteit gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 25% van de door Skyward Learning Agency geoffreerde prijs. Bij annulering 15 tot en met 30 dagen voor aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 50% van de door Skyward Learning Agency geoffreerde prijs. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 100% van de door Skyward Learning Agency geoffreerde prijs.

8.   Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behoudt Skyward Learning Agency zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle copyright berust bij Skyward Learning Agency, niets mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van Skyward Learning Agency.

9.   Overdracht van rechten en verplichtingen

9.1 De opdrachtgever mag zijn rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skyward Learning Agency. Aan deze toestemming kan Skyward Learning Agency voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hierboven bepaalde zijn nietig.

10. Overmacht

10.1      Skyward Learning Agency is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden verplichtingen van Skyward Learning Agency opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is of langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2      Indien Skyward Learning Agency bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Skyward Learning Agency bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3      Van overmacht van Skyward Learning Agency is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door hem ingeschakeld personeel of ziekte van door hem ingeschakelde derden, gebrek aan materialen door stagnatie bij zijn toeleveranciers.

11. Geheimhouding

11.1      Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen is het de opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van Skyward Learning Agency en de hierbij verstrekte documentatie aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve het eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

11.2      Tenzij anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, is het Skyward Learning Agency slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van Skyward Learning Agency en de hierbij verkregen documentatie aan te wenden voor de uitoefening van zijn eigen activiteiten. Het is Skyward Learning Agency niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

11.3      Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Skyward Learning Agency en zijn medewerkers.

11.4      De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicatie of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Skyward Learning Agency bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Skyward Learning Agency en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.

11.5      In geval van overtreding door de Opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Skyward Learning Agency een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, alsmede € 500,- voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van Skyward Learning Agency ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van de door Skyward Learning Agency geleden schade.

12. Wijzigingen

12.1      In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen Skyward Learning Agency en de Opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door beide partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.

12.2      Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdsstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Skyward Learning Agency zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.

12.3      Skyward Learning Agency heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprak is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van Skyward Learning Agency, zullen aan de Opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

13. Niet nakoming

13.1      Indien de Opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Skyward Learning Agency niet nakomt of Skyward Learning Agency vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van Skyward Learning Agency adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, of er beslag wordt gelegd op zaken van de Opdrachtgever, of de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft Skyward Learning Agency het recht (verdere) uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Skyward Learning Agency op schadevergoeding.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1      Alle door Skyward Learning Agency geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Skyward Learning Agency aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverd of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

15. Klachten

15.1      Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van Skyward Learning Agency kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden bij de kwaliteitsmanager via w.vanderheul@skywardlearningagency.nl of via het contactformulier op de website.

15.2      De opdrachtgever ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van zijn klacht een ontvangstbevestiging en informatie over de wijze waarop zijn klacht zal worden afgehandeld.

15.3      Alle informatie over de klacht en de afhandeling zullen door de indiener en Skyward Learning Agency vertrouwelijk worden behandeld.

16. Geschillen

16.1      Iedere overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Skyward Learning Agency wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2      Geschillen die ontstaan bij de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van en overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Skyward Learning Agency, zullen zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien geen oplossing kan worden bereikt, zal en geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

16.3      Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan de Opdrachtgever of Skyward Learning Agency kenbaar heeft gemaakt.