Privacy Verklaring - Skyward Learning Agency

Datum: 18 juni 2021

Skyward Learning Agency is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skyward Learning Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Internetbrowser en apparaat type

-      Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 haar. Wij raden ouders en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via w.vanderheul@skywardlearningagency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skyward Learning Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Je te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-      Skyward Learning Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Skyward Learning Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skyward Learning Agency) tussen zit. Skyward Learning Agency gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Jouw gegevens zullen alleen worden gebruikt in het belang en van betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skyward Learning Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skyward Learning Agency deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skyward Learning Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skyward Learning Agency gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Skyward Learning Agency gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en optimaal gebruikt kan worden en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie smeer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-beheer-ik-cookies-op-mijn-computer/

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skyward Learning Agency en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar w.vanderheul@skywardlearningagency.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Skyward Learning Agency wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:      https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skyward Learning Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passend maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met w.vanderheul@skywardlearningagency.nl